Porosły-Kolonia 1F, 16-070 Białystok
mapa dojazdu
Najstarszy dealer KIA w Polsce. Posiadamy autoryzację od 1997 roku.
Flaga Polski
jeden numer - wszystkie sprawy
+48 85 664-39-09
Banner oferta promocyjna KIA Top Motors Białystok
Oferta promocyjna na wybrane modelez roku produkcji 2022.
Poznaj szczegóły

Polityka prywatności

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

1. Wstęp

Szanowny Kliencie
Jako Autoryzowany Dealer oraz Serwis Kia poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych oraz chcemy, abyś czuł się swobodnie odwiedzając naszą siedzibę. Ochrona Twojej prywatności przy zbieraniu, przetwarzaniu oraz wykorzystaniu Twoich danych osobowych jest dla nas ważną kwestią. Jesteśmy dumni, że w pełni uwzględniamy Twoje prawa oraz szanujemy Twoją prywatność w naszej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, takimi jak przepisy w zakresie ochrony danych. Poniżej znajdują się informacje dotyczące ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z ich treścią:

Celem niniejszej polityki jest przekazanie Klientom ogólnych informacji na temat postępowania z danymi osobowymi pozyskanymi za pośrednictwem strony internetowej www.top-motors.com.pl, poczty e-mail, podczas rozmowy telefonicznej, podczas wizyty w naszej Stacji Dealerskiej.

2. Administrator Danych

Administratorem danych odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe zebrane i przetworzone jest:
1. TOP MOTORS Sp. z o.o. z siedzibą 16-070 Choroszcz, Porosły-Kolonia 1F
2. Kia Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, 02-819 Warszawa nr KRS: 18778.

3. Dane do kontaktu z Administratorem oraz dane Inspektora Ochrony Danych Administratora

3.1 Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z Informacją o ochronie danych osobowych lub chcieliby Państwo wnieść skargę w sprawie obsługi Państwa danych osobowych lub wykonać swoje prawa dotyczące okresu przechowywania danych, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez adres: 

a) TOP MOTORS SP. z o.o. Adres do korespondencji: Porosły-Kolonia 1F, 16-070 Choroszcz Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - email: iod@top-motors.com.pl
b) Kia Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa nr KRS: 18778. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - email: iod@kiamotors.pl

4. Osoby, których dane dotyczą

Niniejsza Informacja o ochronie danych dotyczy zbierania i przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej www.top-motors.com.pl oraz osób kontaktujących się za pośrednictwem poczty e-mail, dzwoniących lub odwiedzających

5. Kategorie Danych, Cele przetwarzania i Podstawa Prawna

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności dane podstawowe (np. imię i nazwisko, nazwę spółki, adres, dane kontaktowe oraz preferencje, dane osoby kontaktowej/kierowcy, dane bankowe), dane dotyczące Twoich pojazdów oraz daty badań technicznych, dane dotyczące umowy oraz faktur, pierwszej rejestracji, historii serwisowania oraz danych technicznych Twojego pojazdu, w tym dane diagnostyczne, wykonanie prace oraz używanych częściach, w tym numer identyfikacyjny pojazdu w celu:

- Odpowiedniej realizacji umowy, której jesteś stroną (w szczególności zlecenia naprawy, jazdy próbnej, umowy kupna samochodu, części lub akcesoriów, umowy gwarancji samochodu w oparciu o art. 6 I b) RODO; - Wypełnienie obowiązku monitorowania, konserwacji produktu oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. przez wezwanie oraz bezpłatny serwis) jak również w celu rozwoju i ulepszenie produktu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu producenta oraz użytkownika samochodu zgodnie z art. 6 I f) RODO;
- Marketingu bezpośredniego/reklama bezpośrednia (np. informacje o produkcie lub usłudze dla klienta, zaproszenie na prezentacje produktów, powiadomienie o innowacjach technicznych, wymianach opon, terminie badania technicznego pojazdu, informacjach i promocjach serwisowych, ofertach powiązanych usług w momencie wygaśnięcia leasingu/umowy o finansowanie, propozycje ubezpieczenia pojazdów, nowych możliwościach zakupu, wysyłanie czasopism dla konsumentów) oraz badania satysfakcji konsumentów w oparciu o Twoją zgodę (patrz poniżej) zgodnie z art. 6 I a) RODO oraz, w dopuszczalnym zakresie bez Twojej zgody, w oparciu o prawnie uzasadniony interes producenta, Administratora Danych oraz nasz jako Autoryzowanego dealera i serwis KIA zgodnie z art. 6 I f) RODO;
– Egzekucja bądź obrona przed roszczeniami cywilnoprawnymi wynikającymi z umownego lub ustawowego obowiązku na podstawie prawnie uzasadnionego interesu odpowiednio osoby występującej z roszczeniem bądź pozwanego zgodnie z art. I f) oraz 6 IV RODO; oraz – W takim stopniu w jakim przetwarzanie oraz wykorzystanie Twoich danych jest prawnie wymagane, np. w celu przestrzegania podatkowych oraz handlowych terminów przechowywania na podstawie art. 6 I c) RODO.
- Prosimy zwrócić uwagę, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla innych celów, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. przekazania do sądów lub organów ścigania), lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie przetwarzanie lub jeśli przetwarzanie jest w inny sposób zgodne z prawem na podstawie obowiązujących przepisów. Jeśli ma miejsce przetwarzanie dla innych celów, również o tym informujemy.

6. Odbiorcy oraz Kategorie Odbiorców

Wszelki dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzanych w TOP MOTORS jest ograniczony do upoważnionych osób, które korzystają z danych, aby wypełniać wyłącznie swoje zadania związane ze stanowiskiem pracy. TOP MOTORS może przekazać Państwa dane osobowe dla odpowiednich celów odbiorcom i kategoriom odbiorców wymienionych poniżej
6.1 Procesorzy - pewne podmioty trzecie mogą otrzymywać Państwa dane osobowe, aby przetwarzać je w imieniu TOP MOTORS zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, które są niezbędne dla celów takiego przetwarzania. Procesorzy będą podlegać zobowiązaniom umownym, aby wdrożyć odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, aby zabezpieczyć dane oraz aby przetwarzać dane osobowe jedynie w określony sposób np.: dostawcy usług, którzy pracują oraz przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, podlegający naszym poleceniom w zakresie wsparcia IT, rachunkowości i windykacji w imieniu i na swoją rzecz.
6.2 Organy rządowe, sądy, doradcy zewnętrzni oraz inne podobne strony trzecie, które są organami publicznymi jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy.
6.3 KIA Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main jako europejskiego przedstawiciela producenta, www.kia.eu;
6.4 KIA Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seul, 137 938, Korea Południowa, www.kia.com, jako producenta, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wprowadzonych przez Decyzję Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385, 29.12.2004, s. 74 i następne oraz dostępnej na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915;
6.5 Inne Autoryzowane Salony i Serwisy Kia obsługujące Państwa samochód

7. Transgraniczny przepływ danych

Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.

8. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo jak jest to niezbędne dla wyżej wymienionych celów. Oznacza to że:
1. Dla celów realizacji umowy zakupu, wykonania jazdy testowej, wykonania zamówienia oraz egzekucji bądź obrony przed roszczeniami cywilno-prawnymi wynikającymi z umownego lub ustawowego obowiązku nałożonego na Państwa -do końca roku po zakończeniu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń;
2. Dla celów marketingu bezpośredniego do momentu zakończenia naszych relacji biznesowych; oraz w zakresie oraz tak długo jak przechowywanie danych jest wymagane przez prawo.

9. Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
a) Prawo do dostępu: Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz, jeśli są przetwarzane, do żądania dostępu do danych osobowych. Dostępne informacje zawierają między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych oraz odbiorców bądź kategorie odbiorców, którym dane osobowe są lub będą ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne, gdyż interes innych podmiotów może ograniczać Państwa prawo do dostępu. Mają Państwo prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które są przetwarzane. Za kolejne kopie żądane przez Państwa, możemy naliczyć odpowiednią opłatę w oparciu o koszty administracyjne; 
b) Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo do otrzymania sprostowania przez nas swoich niedokładnych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 
c) Prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"): W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, a my jesteśmy zobowiązani niezwłocznie usunąć takie dane osobowe.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach, mają Państwo prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym przypadku, takie dane będą oznaczone oraz mogą być przetwarzane przez nas jedynie w pewnych celach. 
e) Prawo do przeniesienia danych: W pewnych okolicznościach, mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych które Państwa dotyczą w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo do przesłania takich danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony. 
f) Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie na podstawie szczególnej sytuacji osobistej, lub jeśli dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. 
g) Co więcej, jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą dla celu takiego marketingu, który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku, Państwa dane osobowe nie będą dłużej przetwarzane przez nas dla takich celów. 
h) W uzasadnionych przypadkach mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. ochrony danych osobowych

10. Pliki typu "Cookie" i inne technologie

Serwis internetowy top-motors.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.

1. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:
a) wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci
b) wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy
c) tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań Użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika
d) zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego.

11. Zmiany w Informacji o ochronie danych na stronie internetowej

Niniejsza informacja o prywatności może wymagać aktualizacji co jakiś czas - np. z powodu wdrożenia nowych technologii lub wprowadzenia nowych usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Informacji o ochronie danych na stronie internetowej w dowolnym momencie.

12. Organ nadzorczy

Wiodącym Organem Nadzorczym, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Autoryzowany Dealer KIA

Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 18.00

Sobota: 8.00 - 15.00

Serwis Samochodów Ciężarowych
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 18.00
Sobota: 8.00 - 15.00
Serwis Blacharsko-Lakierniczy
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00
Sobota: nieczynne
Stacja Kontroli Pojazdów
Poniedziałek - Piątek: 7.00 - 20.00
Sobota: 8.00 - 15.00
logo Kia Top Motors BIałystok

16-070 Choroszcz k. Białegostoku
Porosły-Kol. 1F

© 2023 Autoryzowany Dealer KIA Top Motors Białystok